Start O Projekcie Wprowadzenie

 

Wprowadzenie

Nazwa projektu: Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 30.04.2012 r.
Okres utrzymania: 1.05.2012 r. – 30.04.2017 r. (Rezultaty Projektu będą utrzymane przez okres przynajmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji.)
Numer umowy:  POIG.02.03.00-00-007/08-00
Wartość projektu: 80 513 406,58 zł
Wartość dofinansowania: 79 984 613,38 zł w tym udział UE: 67 986 921,37 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Beneficjent: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH.

Celem Projektu jest dostarczanie polskiej społeczności naukowej usług informatycznych opartych na gridowych klastrach komputerowych, służących e-Science w różnych dziedzinach; infrastruktura jest kompatybilna i interoperabilna z gridem europejskim i światowym. System jest skalowalny i pozwola na dołączenie lokalnych klastrów komputerowych uczelni, instytutów badawczych czy „platform technologicznych”; może być wykorzystany przez administrację państwową, zespoły zarządzania kryzysowego czy jednostki przemysłowe.

W wyniku Projektu powstaje otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych, przy czym badania mogą być prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły.

Podstawowym celem Projektu jest uzyskanie znaczącego wzrostu udostępnianej mocy obliczeniowej – o ok. 215 TFLOPS oraz pamięci dyskowej o ok. 2500 TB, a także zbudowanie systemu gridowego umożliwiającego efektywne i innowacyjne wykorzystywanie powstałej infrastruktury sprzętowej. W tym zakresie szczegółowymi celami projektu są: opracowanie zasad efektywnego wykorzystywania infrastruktury przez wirtualne organizacje i wdrożenie pakietu usług zarządzania zasobami gridowymi na różnych poziomach. Usługi te są opracowawyne w oparciu o dorobek projektów europejskich EGEE i DEISA oraz osiągnięcia partnerów projektu, a także w wyniku prac B+R prowadzonych w ramach projektu.

W PL-Grid utworzone zostało Centrum Operacyjne, mające za zadanie udostępnianie powstałej infrastruktury, wspieranie na bieżąco jej użytkowników oraz dbanie o doskonalenie jej jakości działania także po zakończeniu realizacji projektu.

Ważną cechą Projektu jest prowadzona od samego początku współpraca z użytkownikami infrastruktury, która obejmie szkolenia dla około 700 osób oraz wspólne prace nad nowymi aplikacjami i usługami o charakterze dziedzinowym.

Ważnym zadaniem Projektu jest też zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych spoza środowisk, w których działają centra KDM. Powstanie takiej infrastruktury jest zgodne z aktualnymi działaniami Komisji Europejskiej, silnie wpierającej powstawanie i łączenie gridów budowanych w ramach różnych projektów.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.